12 oblastí života

Uvědomujeme si, že současná ministerstva a jejich náplň dlouhodobě nereflektují potřeby lidí. Stát se stále více jeví jako technokratická instituce, která občanům předkládá nějaké úřady.

Připravili jsme pro vás těchto 12 oblastí života, které chceme s vaší občanskou podporou uvést do praxe. Postavme státní instituce podle toho, co skutečně v naší zemi řešíme jako společnost.

Bezpečnost

Veřejný pořádek

policie a bezpečnostní složky
sdružování a shromažďování
boj proti korupci
IT bezpečnost občanů
evidence obyvatel a pohybu cizinců

Ochrana území ČR

armáda a její nasazování
branná povinnost
mezinárodní součinnost armád
ochrana státních hranic
IT bezpečnost státu

Správa a ochrana strategických skladů

zdravotních
muničních
potravinových
energetických
datových a informačních

Spravedlnost

Organizace státu

vláda
volební systém
státní správa

Vykonání legislativy státu

soudy a státní zastupitelství
vězeňské služby
ochrana lidských práv a svobod
ochrana Ústavy ČR
ochrana práv spotřebitelů

Právní zastupování České republiky

mezinárodní
nadnárodní

Informovanost

Informační zdroje

objektivizace informací
kontrola zdrojů a kvality informací
medializace vědeckých studií
svoboda informací
archivnictví

Informační média

tisk a jiné informační prostředky
veřejnoprávní média
kontrola mediálního prostoru

Monitoring trhu

potřeb občanů
přání občanů

Vzdělávání

Osobní rozvoj občanů

sebevzdělávání
life management
sebeuplatnění
sebepoznání

Vzdělávací centra

školy a učiliště
rekvalifikační střediska
poznávací a zaučovací místa ve firmách

Výzkum a vývoj

vědecký výzkum
vývoj technologií
mezinárodní vědecká a technická spolupráce

Prostředí

Příroda a krajina

zemědělský půdní fond
vodní hospodářství
kvalita ovzduší
správa lesů
správa CHKO a NP
správa přírodních léčivých zdrojů

Nerostné zdroje a bohatství

ochrana nerostných zdrojů a kontrola jejich těžby
využívání zdrojů a surovin
nerostné suroviny

Územní plánování a stavební zákony

budovy a bydlení
územní plánování

Regulace a ochrana fauny

myslivectví
rybářství
chov dobytka

Hospodaření s odpady

recyklace
kompostování
spalování

Doprava

Strategický rozvoj

strategické plánování
energetická síť
informační síť

Správa infrastruktury

silnice a dálnice
železnice
vodní toky
vzdušný prostor

Dopravní prostředky

vozidla
vlaky
lodě
letadla

Přeprava

silniční a dálniční
železniční
lodní
vzdušná

Společnost

Rozvoj zdraví a štěstí

rodina a děti
občanská společnost
neziskové organizace

Zdravý životní styl

sport
stravování
fyzická a duševní hygiena

Společenská podpora

krizová podpora
důchodová podpora
péče o znevýhodněné občany
psychická podpora a léčba
podpora veřejného zdraví

Zdravotnictví

zdravotní pojištění
zdravotní péče
zdravotnická zařízení
zdravotnický IT systém
odvykací a léčebná střediska

Zahraniční vztahy

mezinárodní a nadnárodní spolupráce
humanitární činnosti
rozvojová pomoc

Výroba

Hospodářské sektory

těžba surovin a pěstování plodin
zpracování surovin a plodin
produkty a služby

Obchodní strategie

regionální
celonárodní
export a import

Kvalita a inovace

udržitelnost výroby
automatizace a robotizace
podpora etického podnikání
bezpečnost pracovního prostředí

Hospodaření

Ekonomické plánování a organizace

podpora ekonomické stability
hospodaření s veřejnými zdroji
správa směnných prostředků

Finanční hospodaření

výběr a kontrola daní
investiční politika
tomboly a loterie

Majetkově-právní vztahy

evidence majetku a finančních toků
fond národního majetku
hospodaření s majetkem ČR
pojišťovny a penzijní fondy
evidence a správa majetku náboženských organizací

Zahraniční obchod a spolupráce

evropské fondy
podpora zahraničních investic
zahraničně ekonomická politika

Kultura

Umění a řemesla

galerie a obchod s uměním
podpora řemesel
autorské zákony

Národní kulturní dědictví

kulturní památky
muzea a archivy
státní symboly

Podpora cestovního ruchu

turistické cesty
podpora kulturních akcí
atrakce – aquaparky, zoo atp.

Metafyzika

filosofie
psychologie
mytologie

náboženství
mystika
jóga

šamanismus
ezoterika
okultismus